منیره محمدی یوشانلویی

مدیر دبستان

آزیتا شعبانی

معاون آموزشی

مهتاب منیری

معاون آموزشی

محسن عبدخدا

معاون پرورشی

کاظم محرمی

سرایدار