مدارک مورد نیاز برای ثبت نام در پایه اول ابتدایی دبستان حکیم

۱- اصل و کپی شناسنامه دانش آموز

۲- اصل و کپی کارت واکسن (دارای تاییدیه خانه بهداشت)

۳- اصل و کپی شناسنامه و کارت ملی پدر

۴- اصل و کپی شناسنامه و کارت ملی مادر

۵- دو قطعه عکس و همچنین فایل عکس داخل سی دی

۶- کپی مدرک احراز محل سکونت

(۶-۱) اگر دانش آموز فرزند همکار فرهنگی باشد باید کپی حکم همکار ارائه گردد.

(۶-۲) اگر ثبت نام بدلیل نزدیکی به محل کار کارمندان سایر سازمان ها باشد بایستی مدارک ارائه گردند.

۷- اصل و کپی مدرک تحصیلی والدین

۸- اصل و کپی برگه حضانت (در صورت زندگی با مادر)